NZOZ "ALFA-MED" Sp. z o.o.
41-250 Czeladż, ul. Szpitalna 11
NIP 625-21-22-993
REGON 276805994
NFZ 125/201396

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Alfa-Med. sp. z o.o
Ul. Szpitalna 11
41-250 Czeladź 

                                                                                                       ProfiMedical
                                                                                                       Ul.Oswobodzenia 1
                                                                                                       KatowiceOdpowiedź zamawiającego na prośbę o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia nadostawę wielozadaniowego aparatu ultrasonograficznego

 W odpowiedzi na zapytanie wysłane dn.14.11.08 przez ProfiMedical z siedzibą w Katowicach ul. Oswobodzenia 1, odnosząc się do argumentów zawartych w piśmie informujemy ,że podtrzymujemy wskazane w SIWZ wymogi dotyczace przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie:

Wymóg posiadania autoryzacji w zakresie serwisu oferowanego przez siebie urządzenia oraz przedłożenie dokumentów , które te autoryzacje maja potwierdzić jest zgodny z art.22

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo Zamówień Publicznych.

,,O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2.posiadaja niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.znajduja się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 Zamawiający pragnie uzyskać towar i usługę najwyższej jakości i w związku z tym stawia odpowiednio wysokie żądania.

 Jednocześnie odnosząc się do informacji o niezgodności z prawem wprowadzenia do SIWZ wymogu dotyczącego tego, by Wykonawca biorący udział w postępowaniu posiadał autoryzacje producenta w zakresie serwisu oferowanego przez siebie sprzętu , wskazać należy ,ze:

Wymóg taki wynika z Ustawy z dn.20.04.2004 o wyrobach medycznych /Dz.U.nr 93 poz.896 z 2004 r./ art.4 ust.3 ustawy wskazuje ,że
podmiotami uprawnionymi do wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych , zwanych dalej ,, podmiotem uprawnionym,, są : wytwórca , jego autoryzowany przedstawiciel, importer, dystrybutor i podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu wyrobów medycznych ,,

 Tak wiec każdy z podmiotów wprowadzających do obrotu i używania wyrobów medycznych musi mieć autoryzacje wytwórcy lub sam być wytwórcą i nie jest to naruszenie prawa.

Zamawiający może domagać się od wykonawcy tego iż jest podmiotem uprawnionym

 

Tak wiec zgodnie z powyższym  zamawia jacy podtrzymuje zapis SIWZ

 

 

                                                       Dyrektor NZOZ Alfa-Med. sp.z o.o
                                                       Krystyna Tądos                                       20.11.08